MŠ Nádražní


 Kapacita školy: 96 dětí
 Počet tříd: 4
 Provoz MŠ: 6:00 - 16:30
 Telefon: 569 425 620
 Jídelna: 705 894 824

 Motýlci: 705 894 821
 Rybičky: 705 894 822
 Dráčci: 736 500 466
 Slůňata: 705 894 823


Naše třídy

Mateřská škola Nádražní pracuje podle programu Začít spolu, ve kterém je jako jedna z důležitých složek důraz na podnětné prostředí třídy. Učební prostředí (prostředí třídy) přispívá ke kognitivnímu, sociálnímu a emociálnímu rozvoji dítěte. Takové prostředí je uzpůsobeno životu dětí, koresponduje s jejich vnímáním světa, odráží jejich zájmy a potřeby. Hračky jsou dětem dostupné, přehledně uspořádané a místa, kam patří, jsou označená obrázkem nebo fotografií, aby děti zvládly hračku uklidit zpátky na své místo.

Třídy v programu Začít spolu jsou rozděleny na centra aktivit a na prostory pro společné setkávání. V prostorách pro společné setkávání se odehrává ranní kruh, je to místo pro sdílení zkušeností dětí, pro společné rituály, pro oslavy, pro motivaci a společné povídání o tématu.

Centra aktivit jsou místa, která jsou podnětná pro hru dětí i pro jejich tvůrčí práci, zkoumání a objevování. Jsou tvořena nízkým nábytkem s otevřenými policemi, který vytváří „koutky“, kde mají děti soukromí a klid pro svoje činnosti. Vybavena jsou tematickými hračkami, pomůckami a materiály (z běžného života, přírodním i odpadovým materiálem, např. víčka). Vše je dětem volně přístupné, označené obrázkem nebo piktogramem (dětí vědí, kam hračku uklidit).

Centra aktivit: Ateliér, Dílna, Hudba, Pohyb, Knihy a písmena, Domácnost, Dramatizace, Kostky, Manipulační hry, Pokusy a objevy, Voda a písek

Centra aktivit jsou uzpůsobená jak pro hru dětí (individuální i skupinová), tak pro činnosti, které nabízí pedagog. Ten děti seznámí s tím, jaká si ten den mohou vybrat centra a jaká je v nich čeká aktivita. Dítě si vybere, ve kterém centru chce pracovat. V každém centru vznikne menší skupinka dětí, které v něm tvoří, zkouší, objevují. Děti tak mohou pracovat vlastním tempem, samy nebo požádat o pomoc ostatní (učí se pomáhat si navzájem a v menší skupině dětí se jim lépe spolu komunikuje).

Aktivity v centrech vedou děti k samostatnosti a tvořivosti. Práce ve skupině je učí komunikačním dovednostem (domlouvat se, komunikovat o nastalém problému), sociálním dovednostem (chování mezi vrstevníky, vzájemný respekt, uznání názoru druhého, prosadit se) a spolupráci (pomáhat si, poradit si, požádat o pomoc, domlouvat se). Děti se učí prožitkem – učí se v průběhu činnosti, objevují, zkoumají, experimentují. Učí se ve spolupráci s vrstevníky (nápodobou nebo vysvětlením od kamaráda – dětský jazyk, lepší pochopení).

Ateliér

Centrum ateliér umožňuje výtvarně vyjádřit své zážitky, představy a pocity. Zároveň rozvíjí fantazii a představivost. Děti procvičují jemnou motoriku, seznamují se s různými materiály a výtvarnými technikami, experimentují s barvami. V tomto centru je hodně uplatňována i sebeobsluha (např. připravit si ubrus, barvy, vodu, po použití umýt výtvarné pomůcky, uklidit pomůcky a ubrus).

Vybavení centra ateliér: barvy, pastelky, pastely, tempery, inkousty, tuže, různé druhy papírů, štětců, dřívek, špejlí, per, kelímky, hadříky, brčka, nůžky, houbičky, …

Dílna

Dílna je pracovně – technicky zaměřené centrum. Děti zde experimentují, promýšlí, navrhují a výsledkem je nějaký prostorový výrobek. K tomu využívají různé materiály a nástroje. Je zde rozvíjena manuální zručnost, pracovní postupy a znalosti materiálů.

Vybavení centra dílna: látky, vlny, drátky, knoflíky, odpadový materiál, odřezky, modelíny, špejle, párátka, dřevo, dřevěné prkénka, krabičky, lepidla, nůžky, pastelky, barvy, provázky, štětce, papíry, korky, nářadí, …

Hudba

V centru hudby děti mohou zpívat, společně se naučit novou písničku, vymyslet k písničce hudební doprovod (např. nástroje, které si děti vyrobily, Orffovy nástroje), rytmické aktivity, experimenty se zvuky, relaxovat u hudby, poslouchat klasickou hudbu, zakreslit pocity z hudby, zahrát si zvukové hry. Procvičují zde sluchové vnímání, rytmizaci, tvořivou práci s hlasem a nástroji. Hudba napomáhá k rozvoji myšlení, abstrakce, paměti, motoriky a jazykového vývoje, podněcuje představivost. Práce s emocemi – hudba může být zdrojem emocí nebo emoce můžeme hudbou vyjádřit. Hudba je zdrojem komunikace, zábavy i relaxace.

Vybavení centra hudby: Orffovy nástroje, předměty běžné potřeby, které vydávají nějaký zvuk, chrastítky, deštné hole, hudební nástroje, noty, knihy s písničkami, tužky, pastelky, nůžky, lepidla, papíry, …

Pohyb

V centru pohyb mají děti prostor k pohybovým aktivitám, které si díky dostupným pomůckám mohou vymyslet a připravit samy. Vymýšlí různá cvičení s vlastním tělem nebo náčiním, stavějí překážkové dráhy, hrají míčové a pohybové hry. Děti rozvíjí hrubou motoriku, prostorové a matematické dovednosti (vymýšlejí různé překážkové dráhy, které umísťují v prostoru). Při přípravě aktivity pro ostatní děti se procvičují v sociálních dovednostech, musí organizačně zajistit hru (střídání dětí, vysvětlit úkol a pravidla hry, ukázat, jak překážkovou dráhu projít, …)

Vybavení centra pohyb: míče, kuželky, lana, švihadla, stuhy, házecí polštářky, kroužky, žíněnku, šátky, tužky, pastelky, nůžky, papíry (např. pro zakreslení překážkové dráhy).

Knihy a písmena

Centrum knihy a písmena je zaměřeno na seznámení dětí s písmenky, podněcování zájmu o knížky. Je to klidnější centrum, kde mohou děti relaxovat s knížkou, časopisem nebo leporelem, proto je v méně rušné části třídy. Děti si zde prohlížejí knížky o tématech, co je zajímají a vyhledávají obrázky k tématu – „čtou“ z obrázků. Děti se učí poznávat písmena (opisují je, staví slovo z písmen podle vzoru), z obrázků skládají příběh, pohádku, vytváří výstavy knih s určitým námětem, koláže z novinových a propagačních materiálů, skládají puzzle, vypráví pohádky, zážitky, vyhledávají písmena, vytleskávají slova, dokončují příběh. Centrum knihy a písmena rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, verbální schopnosti a předčtenářskou gramotnost.

Vybavení centra knihy a písmena: knihy, leporela, časopisy, noviny, obrázky, písmena různých druhů a materiálů, provázky, chlupaté drátky, tužky, pastelky, nůžky, lepidla, papíry, …

Domácnost

Centrum domácnost je vybaveno typickými funkčními pomůckami potřebnými v kuchyni například pro pečení, přípravu pomazánek a salátů. Děti zde mohou míchat, vážit, krájet, vyvalovat těsto a připravovat pro kamarády pohoštění. Jídlo mohou chystat podle obrázkové kuchařky nebo si naopak mohou po přípravě zakreslit, jak jídlo zhotovily.

Vybavení centra: kuchyňka, potraviny, nádobí, odměrky, příbory, kuchařky, tužky, pastelky, nůžky, lepidla, papíry, …

Dramatizace

V centru dramatizace probíhají především námětové a nápodobivé hry. Děti napodobují činnosti dospělých a jejich sociální role – na lékaře, učitele, na maminku, na tatínka, …Často si přehrávají situace z běžného života a učí se sociálním a společenským pravidlům chování. Hrají námětové hry na domácnost, školu, obchod. Dramatizují pohádky, převlékají se za pohádkové bytosti. Dělají loutková a divadelní představení pro ostatní děti. Vyrábějí si loutky, kulisy a kostýmy. Při těchto hrách se rozvíjí sociální cítění, jazykové schopnosti, citová stránka osobnosti, představivost a tvořivost.

Vybavení centra dramatizace: kostýmy, loutky, maňásci, šátky, látky, oblečení pro děti, stuhy, šperky, peněženky, tašky, kabelky, klobouky, čepice, spony, kuchyňka, kadeřnictví, obchod, potraviny, nádobí dětské i opravdové, panenky, kočárky, postýlky, oblečení pro panenky, tužky, pastelky, nůžky, lepidla, papíry, …

Kostky

V centru kostek mají děti možnost stavět z různých kostek, víček, autodráh a stavebnic. Nachází zde velkou svobodu pro práci, mohou jednoduše měnit stavby. Promýšlejí činnost v prostoru, konstruují svoje nápady. Upevňují si zde prostorovou orientaci, znalosti matematiky, kreslí plány staveb, procvičují porovnávání a třídění. V centru kostky si děti rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, tvořivost, představivost, sociální a komunikační dovednosti.

Vybavení centra kostky: kostky, víčka, dřívka, lega, autodráhy, auta, zvířátka, stavebnice, tužky, pastelky, nůžky, lepidla, papíry, …

Manipulační hry

Centrum manipulační hry je zaměřeno na drobnou manipulaci s předměty, stavění a skládání, práce s pracovními listy, poznávací dovednosti (tvary, barvy, počet, zvířata), koordinaci ruky a oka (např. navlékání korálků, tkaniček). Hrají se zde společenské hry, při kterých se děti učí hrát fair play, přijmout úspěch i neúspěch, dodržování pravidel a sebeovládání. Děti si při hře a práci v centru manipulační hry rozvíjí jemnou motoriku, trpělivost, vůli dokončit práci a sociální dovednosti (společenské hry).

Vybavení centra: stavebnice, lega, stolní hry, mozaiky, společenské hry, geometrické tvary, pexesa, karty, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, puzzle, korálky, tužky, pastelky, nůžky, lepidlo, papíry, …

Pokusy a objevy

Centrum pokusů a objevů slouží k různým pokusům, objevování, porovnávání, experimentování a pozorování živé i neživé přírody. Děti se učí posuzovat různé vlastnosti materiálů a vyvozovat závěry přiměřené věku (jak danou skutečnost děti chápou). V tomto centru můžeme například pozorovat lupou nebo mikroskopem hmyz, rostliny, přírodniny, strukturu dužin ovoce a zeleniny, pozorovat olejové skvrny na vodě (hustoty látek), dělat pokusy se světlem, s chutěmi (sladkým, slaným, kyselým), pozorovat vypařování vody, provádět pokusy s magnetem, dělat otisky, zhotovovat herbář, míchat barvy, pozorovat, jak klíčí luštěniny, zrní, co rostliny potřebují k životu. Děti rozvíjí manuální zručnost, znalost materiálů, pracovní postupy, experimentování a myšlení.

Vybavení centra pokusy a objevy: různé materiály, přírodniny, potraviny, lupy, váhy, nádobky, encyklopedie (dobře ilustrované), …

Voda a písek

V centru voda a písek děti pracují s pískem, krupicí, vodou, kamínky, kinetickým pískem. Děti materiál přemisťují, přesévají, přelévají, porovnávají a váží. Získávají hmatové zkušenosti s různým materiálem (listy, žaludy, piliny, fazole). Hra podporuje chápání přírodních zákonů (Co plave? Co je těžší?). Děti při práci rozvíjí jemnou motoriku (sypký materiál), sociální cítění, domluvu a předávají si navzájem zkušenosti.

Vybavení centra: pískovničky, vaničky, různé nádoby, sítka, dřívka, přírodniny, košťátko, lopatka, hadry, formičky, trychtýře, tužky, pastelky, nůžky, lepidla, papíry, …

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru